ચાલતી પટ્ટી

EAGLE COMPUTER TALALA Any It Recruitment For Call 9974429275


Computer Info

  • ઉબન્ટુમા વર્ડમા કામ કેવી રીતે કરશો?- Download
  • કમ્પ્યુટર પરિચય-ભાગ-૧-Download
  • કીબોર્ડના ઉપયોગી શોર્ટકટ્સ-Download
  • પાવરપોઇન્ટપ્રેઝેન્ટેશનમાથી અથવા ફોટામાથી વિડ્યો ફાઇલ કેવી રીતે બનાવશો? (in Xp) Download
  • શાળામા અને વર્ગશિક્ષણમા કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ-Download
  •  માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડની શોર્ટકટ કી :  ડાઉનલોડ કરો
  • માઈક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ શોર્ટકટ કી : ડાઉનલોડ કરો
  • કોમ્પ્યુટર નો ઇતિહાસ clik%20heare

No comments :