ચાલતી પટ્ટી

EAGLE COMPUTER TALALA Any It Recruitment For Call 9974429275

led acer

?_Acer Logo


S200HQL

S200HQL

UM.IS0SS.H05

 • Screen: 49.5 cm (19.5") HD (1366 x 768)
 • Panel Technology: Twisted Nematic Film (TN Film)
 • Inputs: DVI, VGA
 • Response Time: 5 ms
 • Brightness: 200 cd/m²
S271HL

S271HL

UM.HS1SS.D03

 • Screen: 68.6 cm (27") Full HD (1920 x 1080)
 • Panel Technology: Vertical Alignment (VA)
 • Inputs: HDMI, DVI, VGA
 • Response Time: 6 ms
 • Brightness: 300 cd/m²
K202HQL

K202HQL

UM.IX3SS.A06

 • Screen: 49.5 cm (19.5") HD (1366 x 768)
 • Panel Technology: Twisted Nematic Film (TN Film)
 • Inputs: VGA
 • Response Time: 5 ms
 • Brightness: 200 cd/m²
KA220HQ

KA220HQ

UM.WX0SS.001

 • Screen: 54.6 cm (21.5") Full HD (1920 x 1080)
 • Panel Technology: Twisted Nematic Film (TN Film)
 • Inputs: DVI, VGA
 • Response Time: 5 ms
 • Brightness: 200 cd/m²
KA240HQ

KA240HQ

UM.UX6SS.A01

 • Screen: 59.9 cm (23.6") Full HD (1920 x 1080)
 • Panel Technology: Twisted Nematic Film (TN Film)
 • Inputs: HDMI, DVI, VGA
 • Response Time: 5 ms
 • Brightness: 300 cd/m²
P166HQL

P166HQL

UM.ZP6SS.B01

 • Screen: 39.6 cm (15.6") WXGA (1366 x 768)
 • Panel Technology: 90°x50°
 • Inputs: VGA
 • Response Time: 16 ms
 • Brightness: 200 cd/m²
P166HQL

P166HQL

UM.ZP6SS.C01

 • Screen: 39.6 cm (15.6") HD (1366 x 768)
 • Panel Technology: Twisted Nematic Film (TN Film)
 • Inputs: VGA
 • Response Time: 16 ms
 • Brightness: 200 cd/m²

No comments :