ચાલતી પટ્ટી

EAGLE COMPUTER TALALA Any It Recruitment For Call 9974429275

mobile samsung
NEW
 • Multi-SIMMulti-SIM
 • AndroidAndroid
 • Size (Main Display)11.41cm (4.5)
 • Main Camera - Resolution5.0 MP
WHERE TO BUY
NEW
 • BLACK
 • GOLD
 • Size (Main Display)13.88cm (5.5)
 • Main Camera - ResolutionCMOS 13.0 MP
 • Weight (g)167
 • Standard Battery Capacity (mAh)3300

 • GOLD
 • Size (Main Display)13.95cm (5.5)
 • Main Camera - ResolutionCMOS 13.0 MP
 • Weight (g)169
 • Standard Battery Capacity (mAh)3300

 • BLACK
 • GOLD
 • Size (Main Display)12.67cm (5.0)
 • Main Camera - ResolutionCMOS 13.0 MP
 • Weight (g)143
 • Standard Battery Capacity (mAh)2400

 • Size (Main Display)15.19cm (6.0)
 • Main Camera - ResolutionCMOS 16.0 MP
 • Weight (g)210
 • Standard Battery Capacity (mAh)5000

 • BLACK
 • GOLD
 • Size (Main Display)13.88cm (5.5)
 • Main Camera - ResolutionCMOS 13.0 MP
 • Weight (g)167
 • Standard Battery Capacity (mAh)3300

 • BLACK
 • GOLD
 • RED
 • Size (Main Display)10.08cm (4.0)
 • Main Camera - ResolutionCMOS 5.0 MP
 • Weight (g)127
 • Standard Battery Capacity (mAh)1500

 • BLACK
 • Size (Main Display)12.63cm (5.0)
 • Main Camera - ResolutionCMOS 8.0 MP
 • Weight (g)138
 • Standard Battery Capacity (mAh)2600

 • GOLD
 • HD DisplayHD Display
 • HD Video RecordingHD Video Recording
 • Multi-SIMMulti-SIM

 • HD DisplayHD Display
 • HD Video RecordingHD Video Recording
 • Multi-SIMMulti-SIM
 • Size (Main Display)13.95cm (5.5)

 • HD DisplayHD Display
 • HD Video RecordingHD Video Recording
 • Multi-SIMMulti-SIM
 • Size (Main Display)13.18cm(5.2)

 • HD DisplayHD Display
 • HD Video RecordingHD Video Recording
 • Multi-SIMMulti-SIM
 • Size (Main Display)No comments :